FIVB WORLD RANKING - MEN'S U21

As per 10 May 2021

[PDF]Guidelines and Attribution of points 2020

*We recommend you to use Google Chrome or Internet Explorer to open this page

 

FIVB World Ranking - Men Under 21 - October 4th, 2021
U21 Continental Ch. U21 World Ch.
2020-2021 2021
  Coefficient 1   Coefficient 1[1]
Ranking Team Points Oct. 4 Conf. Pr. R Mar. 1 +/- Rk.
Oct. 4
Sign Rk.2 Pts.2 Ttl.2 Rk. Pts. Ttl.
1 Italy 126.0 CEV 1 0 ó 2 26 26.0 1 100 100.0
2 Russia 120.0 CEV 2 0 ó 1 30 30.0 2 90 90.0
3 Poland 85.0 CEV 14 11 ñ 7 5 5.0 3 80 80.0
4 Belgium 82.0 CEV 15 11 ñ 3 22 22.0 5 60 60.0
5 Argentina 70.0 CSV 5 0 ó   0 0.0 4 70 70.0
6 Bulgaria 52.0 CEV 27 21 ñ 13 2 2.0 6 50 50.0
7 Egypt 43.0 CAV 8 1 ñ 1 30 30.0 13 13 13.0
8 Brazil 40.0 CSV 4 -4 ò   0 0.0 7 40 40.0
9 Cameroon 36.0 CAV 13 4 ñ 2 26 26.0 16 10 10.0
10 Morocco 33.0 CAV 10 0 ó 3 22 22.0 15 11 11.0
10 Czech Republic 33.0 CEV 12 2 ñ 10 3 3.0 8 30 30.0
12 Iran 25.0 AVC 2 -10 ò   0 0.0 9 25 25.0
13 Canada 20.0 NOR 18 5 ñ   0 0.0 10 20 20.0
14 Cuba 18.0 NOR 6 -8 ò   0 0.0 11 18 18.0
14 Congo 18.0 CAV 16 2 ñ 4 18 18.0   0 0.0
14 Belarus 18.0 CEV 16 2 ñ 4 18 18.0   0 0.0
17 Thailand 15.0 AVC 47 30 ñ   0 0.0 12 15 15.0
18 France 14.0 CEV 19 1 ñ 5 14 14.0   0 0.0
19 Bahrain 12.0 AVC 11 -8 ò   0 0.0 14 12 12.0
20 Netherlands 10.0 CEV 21 1 ñ 6 10 10.0   0 0.0
21 Germany 5.0 CEV 23 2 ñ 8 5 5.0   0 0.0
22 Turkey 3.0 CEV 24 2 ñ 11 3 3.0   0 0.0
22 Ukraine 3.0 CEV 24 2 ñ 11 3 3.0   0 0.0
22 Serbia 3.0 CEV 24 2 ñ 9 3 3.0   0 0.0
25 Finland 2.0 CEV 27 2 ñ 13 2 2.0   0 0.0
25 Portugal 2.0 CEV 27 2 ñ 13 2 2.0   0 0.0
25 Austria 2.0 CEV 27 2 ñ 13 2 2.0   0 0.0
25 Croatia 2.0 CEV 27 2 ñ 13 2 2.0   0 0.0
25 Denmark 2.0 CEV 27 2 ñ 13 2 2.0   0 0.0
25 Estonia 2.0 CEV 27 2 ñ 13 2 2.0   0 0.0
25 Greece 2.0 CEV 27 2 ñ 13 2 2.0   0 0.0
25 Hungary 2.0 CEV 27 2 ñ 13 2 2.0   0 0.0
25 Israel 2.0 CEV 27 2 ñ 13 2 2.0   0 0.0
25 Latvia 2.0 CEV 27 2 ñ 13 2 2.0   0 0.0
25 Norway 2.0 CEV 27 2 ñ 13 2 2.0   0 0.0
25 Romania 2.0 CEV 27 2 ñ 13 2 2.0   0 0.0
25 Slovakia 2.0 CEV 27 2 ñ 13 2 2.0   0 0.0
25 Slovenia 2.0 CEV 27 2 ñ 13 2 2.0   0 0.0
25 Spain 2.0 CEV 27 2 ñ 13 2 2.0   0 0.0
25 Sweden 2.0 CEV 27 2 ñ 13 2 2.0   0 0.0
25 Switzerland 2.0 CEV 27 2 ñ 13 2 2.0   0 0.0
25 Cyprus 2.0 CEV 27 2 ñ 13 2 2.0   0 0.0
25 Kosovo 2.0 CEV 27 2 ñ 13 2 2.0   0 0.0
44 China 0.0 AVC 6 -38 ò   0 0.0   0 0.0
44 Korea 0.0 AVC 9 -35 ò   0 0.0   0 0.0
44 Tunisia 0.0 CAV 20 -24 ò   0 0.0   0 0.0
44 Puerto Rico 0.0 NOR 21 -23 ò   0 0.0   0 0.0
44 Dominican Republic 0.0 NOR 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 Chile 0.0 CSV 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 USA 0.0 NOR 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 Colombia 0.0 CSV 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 Iraq 0.0 AVC 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 Rwanda 0.0 CAV 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 Guatemala 0.0 NOR 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 Peru 0.0 CSV 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 Nigeria 0.0 CAV 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 Chinese Taipei 0.0 AVC 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 Paraguay 0.0 CSV 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 Haiti 0.0 NOR 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 Kazakhstan 0.0 AVC 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 Australia 0.0 AVC 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 Barbados 0.0 NOR 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 Nicaragua 0.0 NOR 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 Chad 0.0 CAV 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 Turkmenistan 0.0 AVC 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 Sri Lanka 0.0 AVC 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 Qatar 0.0 AVC 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 Japan 0.0 AVC 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 Pakistan 0.0 AVC 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 India 0.0 AVC 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 Saudi Arabia 0.0 AVC 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 Montenegro 0.0 CEV 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 New Zealand 0.0 AVC 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 United Arab Emirates 0.0 AVC 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 Hong Kong, China 0.0 AVC 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 Jordan 0.0 AVC 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 Macao, China 0.0 AVC 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 Maldives 0.0 AVC 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 Malaysia 0.0 AVC 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 Azerbaijan 0.0 CEV 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 Bosnia & Herzegovina 0.0 CEV 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 Barbados 0.0 NOR 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 Mexico 0.0 NOR 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 St Vincent and Grenadines 0.0 NOR 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 Uruguay 0.0 CSV 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 Trinidad & Tobago 0.0 NOR 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 England 0.0 CEV 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 Georgia 0.0 CEV 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 Liechtenstein 0.0 CEV 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 Lithuania 0.0 CEV 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 Luxembourg 0.0 CEV 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 Malta 0.0 CEV 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 Northern Ireland 0.0 CEV 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 Algeria 0.0 CAV 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 Ecuador 0.0 CSV 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 El Salvador 0.0 NOR 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 Honduras 0.0 NOR 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 Saint Lucia 0.0 NOR 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 San Marino 0.0 CEV 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 Antigua & Barbuda 0.0 NOR 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 Aruba 0.0 NOR 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 Bahamas 0.0 NOR 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 Belize 0.0 NOR 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 Benin 0.0 CAV 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 Bolivia 0.0 CSV 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 Scotland 0.0 CEV 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 Botswana 0.0 CAV 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 British Virgin Islands 0.0 NOR 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 Burundi 0.0 CAV 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 Costa Rica 0.0 NOR 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 Curaçao 0.0 NOR 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 Dominica 0.0 NOR 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 French Saint Martin 0.0 NOR 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 Guyana 0.0 CSV 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 Ivory Coast 0.0 CAV 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 Jamaica 0.0 NOR 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 Libya 0.0 CAV 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 Kuwait 0.0 AVC 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 Uzbekistan 0.0 AVC 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 Afghanistan 0.0 AVC 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 Mali 0.0 CAV 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 Panama 0.0 NOR 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 South Africa 0.0 CAV 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 St Kitts and Nevis 0.0 NOR 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 Indonesia 0.0 AVC 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 USA Virgin Islands 0.0 NOR 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 Venezuela 0.0 CSV 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 Vietnam 0.0 AVC 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 Wales 0.0 CEV 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0
44 Yemen 0.0 AVC 47 3 ñ   0 0.0   0 0.0

[1]
FIVB:
Coefficient 1=100% . We just have to change this coeff. and all the points are calculated automatically